اتصال مستقیم مادگی

اتصال مستقیم مادگی

اتصال مستقیم با رزوه اینچی از نوع مادگی

اتصال مستقیم مادگی M5*۴ SPCF4-M5
اتصال مستقیم مادگی ۱/۸*۴ SPCF4-01
اتصال مستقیم مادگی ۱/۴*۴ SPCF4-02
اتصال مستقیم مادگی ۳/۸*۴ SPCF4-03
اتصال مستقیم مادگی ۱/۲*۴ SPCF4-04
اتصال مستقیم مادگی M5*۶ SPCF6-M5
اتصال مستقیم مادگی ۱/۸*۶ SPCF6-01
اتصال مستقیم مادگی ۱/۴*۶ SPCF6-02
اتصال مستقیم مادگی ۳/۸*۶ SPCF6-03
اتصال مستقیم مادگی ۱/۲*۶ SPCF6-04
اتصال مستقیم مادگی M12*۶ SPCF6-M12
اتصال مستقیم مادگی ۱/۸*۸ SPCF8-01
اتصال مستقیم مادگی ۱/۴*۸ SPCF8-02
اتصال مستقیم مادگی ۳/۸*۸ SPCF8-03
اتصال مستقیم مادگی ۱/۲*۸ SPCF8-04
اتصال مستقیم مادگی M12*۸ SPCF8-M12
اتصال مستقیم مادگی ۱/۴*۱۰ SPCF10-02
اتصال مستقیم مادگی ۳/۸*۱۰ SPCF10-03
اتصال مستقیم مادگی ۱/۲*۱۰ SPCF10-04
اتصال مستقیم مادگی ۱/۴*۱۲ SPCF12-02
اتصال مستقیم مادگی ۳/۸*۱۲ SPCF12-03
اتصال مستقیم مادگی ۱/۲*۱۲ SPCF12-04
اتصال مستقیم مادگی ۱/۲*۱۶ SPCF16-04

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست