اتصال مستقیم

اتصال مستقیم

اتصال مستقیم با رزوه اینچی

 اتصال مستقیم ۱/۸*۴  SPC4-01
 اتصال مستقیم ۱/۴*۴  SPC4-02
 اتصال مستقیم ۳/۸*۴  SPC4-03
 اتصال مستقیم ۱/۲*۴  SPC4-04
 اتصال مستقیم ۱/۸*۶  SPC6-01
 اتصال مستقیم ۱/۴*۶  SPC6-02
 اتصال مستقیم ۳/۸*۶  SPC6-03
اتصال مستقیم ۱/۲*۶  SPC6-04
 اتصال مستقیم ۱/۸*۸  SPC8-01
 اتصال مستقیم ۱/۴*۸  SPC8-02
 اتصال مستقیم ۳/۸*۸  SPC8-03
 اتصال مستقیم ۱/۲*۸  SPC8-04
 اتصال مستقیم ۱/۸*۱۰  SPC10-01
 اتصال مستقیم ۱/۴*۱۰  SPC10-02
 اتصال مستقیم ۳/۸*۱۰  SPC10-03
 اتصال مستقیم ۱/۲*۱۰  SPC10-04
 اتصال مستقیم ۱/۸*۱۲  SPC12-01
 اتصال مستقیم ۱/۴*۱۲  SPC12-02
 اتصال مستقیم ۳/۸*۱۲  SPC12-03
 اتصال مستقیم ۱/۲*۱۲  SPC12-04
 اتصال مستقیم ۱/۴*۱۴ SPC14-02
 اتصال مستقیم ۳/۸*۱۴ SPC14-03
 اتصال مستقیم ۱/۲*۱۴ SPC14-04
 اتصال مستقیم ۱/۴*۱۶ SPC16-02
 اتصال مستقیم ۳/۸*۱۶ SPC16-03
اتصال مستقیم ۱/۲*۱۶ SPC16-04
 اتصال مستقیم ۳/۴*۱۶ SPC16-06

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اتصال مستقیم

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست