اتصال مستقیم متریک

اتصال مستقیم متریک

اتصال مستقیم با رزوه متریک

نام محصول کد محصول
اتصال مستقیم 4*M3  SPC4-M3
اتصال مستقیم*M5 4 SPC4-M5
اتصال مستقیم*M6 4 SPC4-M6
اتصال مستقیم*M7 4 SPC4-M7
اتصال مستقیم*M8 4 SPC4-M8*1
اتصال مستقیم*M8*1 4 SPC4-M8
اتصال مستقیم*M12 4 SPC4-M12
اتصال مستقیم 6*M3 SPC6-M3
اتصال مستقیم 6*M5 SPC6-M5
اتصال مستقیم 6*M6 SPC6-M6
اتصال مستقیم 6*M7 SPC6-M7
اتصال مستقیم 6*M8 SPC6-M8
اتصال مستقیم 6*M10*1.5 SPC6-M10*1.5
اتصال مستقیم 6*M12*1.5 SPC6-M12*1.5
اتصال مستقیم 6*M14*1.5 SPC6-M14*1.5
اتصال مستقیم 6*M16*1.5 SPC6-M16*1.5
اتصال مستقیم  8*M5 SPC8-M5
اتصال مستقیم  8*M6 SPC8-M6
اتصال مستقیم  8*M7 SPC8-M7
اتصال مستقیم  8*M8 SPC8-M8
اتصال مستقیم  8*M10*1.5 SPC8-M10*1.5
اتصال مستقیم  8*M12*1.5 SPC8-M12*1.5
اتصال مستقیم  8*M14*1.5 SPC8-M14*1.5
اتصال مستقیم  8*M16*1.5 SPC8-M16*1.5
اتصال مستقیم  8*M22*1.5 SPC8-M22*1.5
اتصال مستقیم  10*M8 SPC10-M8
اتصال مستقیم  10*M10*1.5 SPC10-M10*1.5
اتصال مستقیم  10*M12*1.5 SPC10-M12*1.5
اتصال مستقیم  10*M14*1.5 SPC10-M14*1.5
اتصال مستقیم  10*M16*1.5 SPC10-M16*1.5
اتصال مستقیم  10*M22*1.5 SPC10-M22*1.5
اتصال مستقیم  12*M12*1.5 SPC12-M12*1.5
اتصال مستقیم  12*M16*1.5 SPC12-M16*1.5
اتصال مستقیم  12*M22*1.5 SPC12-M22*1.5

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست