اتصال مستقیم متریک

اتصال مستقیم متریک

اتصال مستقیم متریک

اتصال مستقیم متریک الیت

نام محصول         کد محصول
اتصال مستقیم 4*M3             SPC4-M3
اتصال مستقیم M5*4           SPC4-M5
اتصال مستقیم M6*4           SPC4-M6
اتصال مستقیم M7*4           SPC4-M7
اتصال مستقیم M8*4           SPC4-M8
اتصال مستقیم M8*1*4       1* SPC4-M8
اتصال مستقیم M12*4         SPC4-M12
اتصال مستقیم 6*M3          SPC6-M3
اتصال مستقیم 6*M5         SPC6-M5
اتصال مستقیم 6*M6          SPC6-M6
اتصال مستقیم 6*M7          SPC6-M7
اتصال مستقیم 6*M8          SPC6-M8
اتصال مستقیم 6*M10*1.5 SPC6-M10*1.5
اتصال مستقیم 6*M12*1.5 SPC6-M12*1.5
اتصال مستقیم 6*M14*1.5 SPC6-M14*1.5
اتصال مستقیم 6*M16*1.5 SPC6-M16*1.5
اتصال مستقیم  8*M5          SPC8-M5
اتصال مستقیم  8*M6          SPC8-M6
اتصال مستقیم  8*M7           SPC8-M7
اتصال مستقیم  8*M8           SPC8-M8
اتصال مستقیم  8*M10*1.5 SPC8-M10*1.5
اتصال مستقیم  8*M12*1.5 SPC8-M12*1.5
اتصال مستقیم  8*M14*1.5 SPC8-M14*1.5
اتصال مستقیم  8*M16*1.5 SPC8-M16*1.5
اتصال مستقیم  8*M22*1.5 SPC8-M22*1.5
اتصال مستقیم  10*M8         SPC10-M8
اتصال مستقیم  10*M10*1.5 SPC10-M10*1.5
اتصال مستقیم  10*M12*1.5 SPC10-M12*1.5
اتصال مستقیم  10*M14*1.5 SPC10-M14*1.5
اتصال مستقیم  10*M16*1.5 SPC10-M16*1.5
اتصال مستقیم  10*M22*1.5 SPC10-M22*1.5
اتصال مستقیم  12*M12*1.5 SPC12-M12*1.5
اتصال مستقیم  12*M16*1.5 SPC12-M16*1.5
اتصال مستقیم  12*M22*1.5 SPC12-M22*1.5
اتصال مستقیم با رزوه اینچ

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست