اتصال مستقیم متریک

اتصال مستقیم متریک

اتصال مستقیم با رزوه متریک

 اتصال مستقیم ۴*M3  SPC4-M3
 اتصال مستقیم ۴*M5  SPC4-M5
 اتصال مستقیم ۴*M6  SPC4-M6
اتصال مستقیم ۴*M7 SPC4-M7
اتصال مستقیم ۴*M8*1  SPC4-M8*1
اتصال مستقیم ۴*M8 SPC4-M8
اتصال مستقیم ۴*M12  SPC4-M12
اتصال مستقیم ۶*M3  SPC6-M3
اتصال مستقیم ۶*M5  SPC6-M5
اتصال مستقیم ۶*M6  SPC6-M6
اتصال مستقیم ۶*M7 SPC6-M7
اتصال مستقیم ۶*M8  SPC6-M8
اتصال مستقیم ۶*M10  SPC6-M10*1.5
 اتصال مستقیم ۶*M12  SPC6-M12*1.5
اتصال مستقیم ۶*M14  SPC6-M14*1.5
اتصال مستقیم ۶*M16  SPC6-M16*1.5
اتصال مستقیم ۸*M5  SPC8-M5
اتصال مستقیم ۸*M6  SPC8-M6
اتصال مستقیم ۸*M7  SPC8-M7
اتصال مستقیم ۸*M8  SPC8-M8
اتصال مستقیم ۸*M10  SPC8-M10*1.5
اتصال مستقیم ۸*M12  SPC8-M12*1.5
اتصال مستقیم ۸*M14  SPC8-M14*1.5
اتصال مستقیم ۸*M16  SPC8-M16*1.5
اتصال مستقیم ۸*M22 SPC8-M22*1.5
اتصال مستقیم ۱۰*M8 SPC10-M8
اتصال مستقیم ۱۰*M10  SPC10-M10*1.5
اتصال مستقیم ۱۰*M12  SPC10-M12*1.5
اتصال مستقیم ۱۰*M14  SPC10-M14*1.5
اتصال مستقیم ۱۰*M16  SPC10-M16*1.5
اتصال مستقیم ۱۰*M22 SPC10-M22*1.5
اتصال مستقیم ۱۲*M12  SPC12-M12*1.5
اتصال مستقیم ۱۲*M16 SPC12-M16*1.5
اتصال مستقیم ۱۲*M22 SPC12-M22*1.5

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اتصال مستقیم

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست