زانویی

زانویی یک طرف رزوه اینچی

زانویی ۱/۸*۴  SPL4-01
 زانویی ۱/۴*۴  SPL4-02
 زانویی ۳/۸*۴  SPL4-03
 زانویی ۱/۲*۴  SPL4-04
 زانویی ۱/۸*۶  SPL6-01
 زانویی ۱/۴*۶  SPL6-02
 زانویی ۳/۸*۶  SPL6-03
زانویی ۱/۲*۶  SPL6-04
 زانویی ۱/۸*۸  SPL8-01
 زانویی ۱/۴*۸  SPL8-02
 زانویی ۳/۸*۸  SPL8-03
 زانویی ۱/۲*۸  SPL8-04
 زانویی ۱/۸*۱۰  SPL10-01
 زانویی ۱/۴*۱۰  SPL10-02
 زانویی ۳/۸*۱۰  SPL10-03
 زانویی ۱/۲*۱۰  SPL10-04
 زانویی ۱/۸*۱۲  SPL12-01
 زانویی ۱/۴*۱۲  SPL12-02
 زانویی ۳/۸*۱۲  SPL12-03
 زانویی ۱/۲*۱۲  SPL12-04
 زانویی ۱/۴*۱۴ SPL14-02
 زانویی ۳/۸*۱۴ SPL14-03
 زانویی ۱/۲*۱۴ SPL14-04
 زانویی ۱/۴*۱۶ SPL16-02
 زانویی ۳/۸*۱۶ SPL16-03
زانویی ۱/۲*۱۶ SPL16-04
 زانویی ۳/۴*۱۶ SPL16-06

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست