کوپلینگ شیلنگ خور

کوپلینگ شیلنگ خور

SH-PH

کوپلینگ شیلنگ خور

نام محصول کد محصول
کوپلینگ شیلنگ خور مادگی 6  (1/4) SH-10
کوپلینگ شیلنگ خور مادگی 8  (5/16) SH-20
کوپلینگ شیلنگ خور مادگی 10 (3/8) SH-30
کوپلینگ شیلنگ خور مادگی 12 (1/2) SH-40
کوپلینگ شیلنگ خور نری 6 (1/4) PH-10
کوپلینگ شیلنگ خور نری 8 (5/16) PH-20
کوپلینگ شیلنگ خور نری 10 (3/8) PH-30
کوپلینگ شیلنگ خور نری 12 (1/2) PH-40
کوپلینگ شیلنگ خور

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست