چند راهی گردان بغل دنده

چند راهی گردان بغل دنده

KQ

 سه راهی گردان بغل دنده ۱/۴*۶  KVD6-02
 سه راهی گردان بغل دنده ۱/۴*۸  KVD8-02
 چهار راهی گردان بغل دنده ۱/۴*۶  KZF6-02
 چهار راهی گردان بغل دنده ۱/۴*۸  KZF8-02
 پنج راهی گردان بغل دنده ۱/۴*۶  KVT6-02
 پنج راهی گردان بغل دنده ۱/۴*۸  KVT8-02
 هفت راهی گردان بغل دنده ۱/۴*۶  KZD6-02
 هفت راهی گردان بغل دنده ۱/۴*۸  KZD8-02
 سه راهی گردان مادگی ۱/۴*۶  KZT6-02
 سه راهی گردان مادگی ۱/۴*۸  KZT8-02

 

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست