کوپلینگ بیرون رزوه

کوپلینگ بیرون رزوه

SM-PM

 کوپلینگ بیرون دنده مادگی ۱/۴  SM-20
کوپلینگ بیرون دنده مادگی ۳/۸  SM-30
کوپلینگ بیرون دنده مادگی ۱/۲  SM-40
کوپلینگ بیرون دنده نری ۱/۴ PM-20
کوپلینگ بیرون دنده نری ۳/۸ PM-30
کوپلینگ بیرون دنده نری ۱/۲ PM-40
کوپلینگ بیرون رزوه

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست