اگزوز دوشاخه

اگزوز دوشاخه

PSP

اگزوز دو شاخه ۱/۸  PSP-01
 اگزوز دو شاخه ۱/۴  PSP-02
اگزوز دو شاخه ۳/۸ PSP-03
 اگزوز دو شاخه ۱/۲  PSP-04

 

جهت مشاهده اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست