رابط

Straight Unions

اتصالات مستقیم دو طرف شیلنگ خور به نام رابط مستقیم شناخته می‌شوند که در انواع زیر قابل دسته بندی هستند:

  • واسطه (SPU) : اتصال مستقیم دو شیلنگ هم سایز
  • رابط متغیر (SPG) : اتصال مستقیم دو شیلنگ غیر هم سایز
  • استاپ فیتینگ بین راهی (KCU) : اتصال مستقیم دو شیلنگ هم سایز مجهز به سوپاپ یک طرفه
  • رابط تابلویی (SPM) : اتصال مستقیم دو شیلنگ هم سایز با قابلیت نصب روی تابلوی مدار پنوماتیک

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

فهرست