زانویی متغیر

زانویی متغیر

زانویی شیلنگ خور با شیلنگ های غیر هم سایز

زانویی متغیر

نام محصول کد محصول
زانویی متغیر 4-6 SPVN6-4
زانویی متغیر 4-8 SPVN8-4
زانویی متغیر 6-8  SPVN8-6
زانویی متغیر 6-10  SPVN10-6
زانویی متغیر 8-10  SPVN10-8
زانویی متغیر 8-12  SPVN12-8
زانویی متغیر 10-12   SPVN12-10
زانویی متغیر

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست