سه راهی T وسط دنده

سه راهی T وسط دنده

SPB

سه راهی T وسط دنده

نام محصول  کد محصول
سه راهی وسط دنده M5*4 SPB4-M5
سه راهی وسط دنده M6*4 SPB4-M6
سه راهی وسط دنده 1/8*4 SPB4-01
سه راهی وسط دنده 1/4*4 SPB4-02
سه راهی وسط دنده 3/8*4 SPB4-03
سه راهی وسط دنده 1/2*4 SPB4-04
سه راهی وسط دنده 6*M5 SPB6-M5
سه راهی وسط دنده 6*M6 SPB6-M6
سه راهی وسط دنده 1/8*6 SPB6-01
سه راهی وسط دنده 1/4*6 SPB6-02
سه راهی وسط دنده 3/8*6 SPB6-03
سه راهی وسط دنده 1/2*6 SPB6-04
سه راهی وسط دنده M12*۶ SPB6-M12
سه راهی وسط دنده M5*8 SPB8-M5
سه راهی وسط دنده 1/8*8 SPB8-01
سه راهی وسط دنده 1/4*8 SPB8-02
سه راهی وسط دنده 3/8*8 SPB8-03
سه راهی وسط دنده 1/2*8 SPB8-04
سه راهی وسط دنده M12*8 SPB8-M12
سه راهی وسط دنده 1/8*10 SPB10-01
سه راهی وسط دنده 1/4*10  SPB10-02
سه راهی وسط دنده 3/8*10 SPB10-03
سه راهی وسط دنده 1/2*10 SPB10-04
سه راهی وسط دنده 1/8*12 SPB12-01
سه راهی وسط دنده 1/4*12 SPB12-02
سه راهی وسط دنده 3/8*12 SPB12-03
سه راهی وسط دنده 1/2*12 SPB12-04
سه راهی T وسط دنده SPB

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست