زانویی متریک

زانویی متریک

زانویی (SPL-M): زانویی یک طرف رزوه متریک

زانویی متریک

نام محصول کد محصول 
اتصال زانویی M5*4 SPL4-M5
اتصال زانویی M6*4  SPL4-M6
اتصال زانویی M۸*۱*4    SPL4-M8*1
اتصال زانویی M8*4 SPL4-M8
اتصال زانویی M5*6 SPL6-M5
اتصال زانویی M6*6 SPL6-M6
اتصال زانویی M8*6 SPL6-M8
اتصال زانویی M12*6 SPL6-M12
اتصال زانویی M14*6 SPL6-M14
اتصال زانویی M16*6 SPL6-M16
اتصال زانویی M5*8  SPL8-M5
اتصال زانویی M8*8  SPL8-M8
اتصال زانویی M12*8  SPL8-M12
اتصال زانویی M14*8  SPL8-M14
اتصال زانویی M16*8  SPL8-M16
اتصال زانویی M22*8   SPL8-M22
اتصال زانویی M12*10 SPL10-M12
اتصال زانویی M14*10 SPL10-M14
اتصال زانویی M16*10 SPL10-M16
اتصال زانویی M22*10 SPL10-M22
اتصال زانویی M14*12 SPL12-M14
اتصال زانویی M16*12 SPL12-M16
اتصال زانویی M22*12 SPL12-M22
زانویی یک طرف

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست