سه راهی Y وسط دنده

سه راهی Y وسط دنده

SPX

سه راهی Y وسط دنده

نام محصول  کد محصول
سه راهی Y وسط دنده M5*4 SPX4-M5
سه راهی Y وسط دنده 1/8*4 SPX4-01
سه راهی Y وسط دنده 1/4*4 SPX4-02
سه راهی Y وسط دنده M5*6 SPX6-M5
سه راهی Y وسط دنده 1/8*6 SPX6-01
سه راهی Y وسط دنده 1/4*6 SPX6-02
سه راهی Y وسط دنده 3/8*6 SPX6-03
سه راهی Y وسط دنده 1/2*6 SPX6-04
سه راهی Y وسط دنده 1/8*8 SPX8-01
سه راهی Y وسط دنده 1/4*8 SPX8-02
سه راهی Y وسط دنده 3/8*8 SPX8-03
سه راهی Y وسط دنده 1/2*8 SPX8-04
سه راهی Y وسط دنده 1/8*10 SPX10-01
سه راهی Y وسط دنده 1/4*10 SPX10-02
سه راهی Y وسط دنده 3/8*10 SPX10-03
سه راهی Y وسط دنده 1/2*10 SPX10-04
سه راهی Y وسط دنده 1/4*12 SPX12-02
سه راهی Y وسط دنده 3/8*12 SPX12-03
سه راهی Y وسط دنده 1/2*12 SPX12-04

سه راهی Yوسط دنده

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست