استاپ فیتینگ بین راهی

استاپ فیتینگ بین راهی

اتصال مستقیم دو شیلنگ هم سایز مجهز به سوپاپ یک طرفه

استاپ فیتینگ بین راهی

نام محصول    کد محصول
استاپ فیتینگ بین راهی 4   KCU-4
استاپ فیتینگ بین راهی 6    KCU-6
استاپ فیتینگ بین راهی 8   KCU-8
استاپ فیتینگ بین راهی 10  KCU-10
استاپ فیتینگ بین راهی 12  KCU-12

استاپ فیتینگ بین راهی

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست