سه راهی T بغل دنده

سه راهی T بغل دنده

SPD

سه راهی بغل دنده Μ5*۴ SPD4-M5
 سه راهی بغل دنده ۱/۸*۴  SPD4-01
 سه راهی بغل دنده ۱/۴*۴  SPD4-02
 سه راهی بغل دنده ۱/۸*۶  SPD6-01
 سه راهی بغل دنده ۱/۴*۶  SPD6-02
 سه راهی بغل دنده ۳/۸*۶  SPD6-03
 سه راهی بغل دنده ۱/۲*۶  SPD6-04
 سه راهی بغل دنده ۱/۸*۸  SPD8-01
 سه راهی بغل دنده ۱/۴*۸  SPD8-02
 سه راهی بغل دنده ۳/۸*۸  SPD8-03
 سه راهی بغل دنده ۱/۲*۸  SPD8-04
 سه راهی بغل دنده ۱/۸*۱۰  SPD10-01
 سه راهی بغل دنده ۱/۴*۱۰  SPD10-02
 سه راهی بغل دنده ۳/۸*۱۰  SPD10-03
 سه راهی بغل دنده ۱/۲*۱۰  SPD10-04
سه راهی بغل دنده ۱/۴*۱۲ SPD12-02
 سه راهی بغل دنده ۳/۸*۱۲ SPD12-03
 سه راهی بغل دنده ۱/۲*۱۲ SPD12-04

 

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست