سه راهی T وسط دنده

سه راهی T وسط دنده

SPB

سه راهی T وسط دنده Μ5*۴ SPB4-M5
سه راهی T وسط دنده ۴*M6 SPB4-M6
سه راهی T وسط دنده ۱/۸*۴ SPB4-01
سه راهی T وسط دنده ۱/۴*۴ SPB4-02
سه راهی T وسط دنده ۱/۲*۴ SPB4-04
سه راهی T وسط دنده Μ5*۶ SPB6-M5
سه راهی T وسط دنده Μ6*۶ SPB6-M6
سه راهی T وسط دنده ۱/۸*۶ SPB6-01
سه راهی T وسط دنده ۱/۴*۶ SPB6-02
سه راهی T وسط دنده ۳/۸*۶ SPB6-03
سه راهی T وسط دنده ۱/۲*۶ SPB6-04
سه راهی T وسط دنده Μ12*۶ SPB6-M12
سه راهی T وسط دنده Μ5*۸ SPB8-M5
سه راهی T وسط دنده ۱/۸*۸ SPB8-01
سه راهی T وسط دنده ۱/۴*۸ SPB8-02
سه راهی T وسط دنده ۳/۸*۸ SPB8-03
سه راهی T وسط دنده ۱/۲*۸ SPB8-04
سه راهی T وسط دنده Μ12*۸ SPB8-M12
سه راهی T وسط دنده ۱/۸*۱۰ SPB10-01
سه راهی T وسط دنده ۱/۴*۱۰ SPB10-02
سه راهی T وسط دنده ۳/۸*۱۰ SPB10-03
سه راهی T وسط دنده ۱/۲*۱۰ SPB10-04
سه راهی T وسط دنده ۱/۸*۱۲ SPB12-01
سه راهی T وسط دنده ۱/۴*۱۲ SPB12-02
سه راهی T وسط دنده ۳/۸*۱۲ SPB12-03
سه راهی T وسط دنده ۱/۲*۱۲ SPB12-04

 

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست