سه راهی Y وسط دنده

سه راهی Y وسط دنده

SPX

سه راهی Y وسط دنده ۴*M5 SPX4-M5
سه راهی Y وسط دنده ۱/۸*۴  SPX4-01
 سه راهی Y وسط دنده ۱/۴*۴  SPX4-02
 سه راهی Y وسط دنده ۶*M5  SPX6-M5
 سه راهی Y وسط دنده ۱/۸*۶  SPX6-01
 سه راهی Y وسط دنده ۱/۴*۶  SPX6-02
 سه راهی Y وسط دنده ۳/۸*۶  SPX6-03
 سه راهی Y وسط دنده ۱/۲*۶  SPX6-04
 سه راهی Y وسط دنده ۱/۸*۸  SPX8-01
 سه راهی Y وسط دنده ۱/۴*۸  SPX8-02
 سه راهی Y وسط دنده ۳/۸*۸  SPX8-03
 سه راهی Y وسط دنده ۱/۲*۸  SPX8-04
 سه راهی Y وسط دنده ۱/۸*۱۰  SPX10-01
 سه راهی Y وسط دنده ۱/۴*۱۰  SPX10-02
 سه راهی Y وسط دنده ۳/۸*۱۰  SPX10-03
 سه راهی Y وسط دنده ۱/۲*۱۰  SPX10-04
 سه راهی Y وسط دنده ۱/۴*۱۲  SPX12-02
 سه راهی Y وسط دنده ۳/۸*۱۲  SPX12-03
 سه راهی Y وسط دنده ۱/۲*۱۲  SPX12-04

 

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست