سه راهی Tمتغیر

سه راهی Tمتغیر

SPEN

 سه راهی متغیر ۶-۴-۶ SPEN6-4
 سه راهی متغیر ۴-۶-۴ SPEND6-4
 سه راهی متغیر ۸-۴-۸ SPEN8-4
 سه راهی متغیر ۴-۸-۴ SPEND8-4
 سه راهی متغیر ۸-۶-۸ SPEN8-6
 سه راهی متغیر ۶-۸-۶ SPEND8-6
 سه راهی متغیر ۱۰-۶-۱۰ SPEN10-6
 سه راهی متغیر ۶-۱۰-۶ SPEND10-6
 سه راهی متغیر ۱۰-۸-۱۰ SPEN10-8
 سه راهی متغیر ۸-۱۰-۸ SPEND10-8
 سه راهی متغیر ۱۲-۸-۱۲ SPEN12-8
 سه راهی متغیر ۸-۱۲-۸ SPEND12-8
 سه راهی متغیر ۱۲-۱۰-۱۲ SPEN12-10
 سه راهی متغیر ۱۰-۱۲-۱۰ SPEND12-10
سه راهی متغیر ۱۶-۱۲-۱۶ SPEN16-12
سه راهی متغیر ۱۲-۱۶-۱۲ SPEND16-12
سه راهی متغیر ۱۶-۱۴-۱۶ SPEND16-14

 

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست