زانویی

اتصالات زانویی (Elbow Fittings)

اتصالات زانویی به صورت کلی به انواع اتصالات دو طرفه (دو راهه) زاویه دار گفته می‌شود. این اتصالات در انواع مختلفی از نظر نوع و زاویه اتصال دسته بندی می‌شوند:

  • زانویی (SPL): زانویی یک طرف رزوه اینچی
  • زانویی مادگی (SPLF): زانویی یک طرف رزوه اینچی با اتصال مادگی
  • زانویی (SPL-M): زانویی یک طرف رزوه متریک
  • زانویی شیلنگ خور (SPV): زانویی دو طرف شیلنگ خور
  • زانویی متغیر (SPVIN): زانویی شیلنگ خور با شیلنگ های غیر هم سایز
  • زانویی ۲ تکه (SPH): زانویی با قابلیت چرخش محدود نسبت به محور اتصال
  • زانویی ۲ تکه مادگی (SPHF): زانویی با قابلیت چرخش محدود نسبت به محور اتصال
  • زانویی ۴۵ درجه (SPL-45°): زانویی با زاویه باز 45 درجه
  • زانویی تابلویی (SPLM): زانویی دو طرف شیلنگ خور با قابلیت نصب روی تابلوی مدار پنوماتیک
  • زانویی روتاری (NHRL): زانویی با قابلیت چرخش سریع حول محور اتصال
فهرست