سه راهی پنوماتیک Y

سه راهی پنوماتیک Y

اتصال پنوماتیک سه راهی (SPY)

سه راهی Y

 

سه راهی پنوماتیک Y

 

ابعاد فیتینگ سه راهی Y پنوماتیک
نام محصول

کد محصول

سه راهی پنوماتیک Y4

SPY-4

سه راهی پنوماتیک Y6

SPY-6

سه راهی پنوماتیک Y8

SPY-8

سه راهی پنوماتیک Y10

SPY-10

سه راهی پنوماتیک Y12

SPY-12

سه راهی پنوماتیک Y14

SPY-14

سه راهی پنوماتیک Y16

SPY-16

سه راهی Y

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست