پنج راهی خوشه ای

پنج راهی خوشه ای

PXY

 پنج راهی خوشه ای متغیر۴-۶  PXY6-4
 پنج راهی خوشه ای متغیر۴-۸  PXY8-4
 پنج راهی خوشه ای متغیر۶-۸  PXY8-6

 

جهت مشاهده سایر محصولات اتصالات پنوماتیک کلیک کنید.

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست