پنج راهی خوشه ای

پنج راهی خوشه ای

پنج راهی خوشه ای (PXY)

پنج راهی خوشه‌ ای

نام محصول کد محصول
پنج راهی خوشه‌ ای متغیر 4-6 PXY6-4
پنج راهی خوشه‌ ای  متغیر 4-8 PXY8-4
پنج راهی خوشه‌ ای  متغیر 6-8 PXY8-6
پنج راهی خوشه ای

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست