شیر تخلیه دستی بغل رزوه

شیر تخلیه دستی بغل رزوه

HVSF

شیر تخلیه دستی بغل رزوه

نام محصول 

کد محصول

شیر تخلیه دستی  1/8*6

HVSF6-01

شیر تخلیه دستی   1/4*6

HVSF6-02

شیر تخلیه دستی   1/8*8

HVSF8-01

شیر تخلیه دستی   1/4*8

HVSF8-02

شیر تخلیه دستی   1/4*10

HVSF10-02  

شیر تخلیه دستی بغل رزوه

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست