رابط مستقیم

رابط مستقیم (Straight Unions)

اتصالات مستقیم دو طرف شیلنگ خور به نام رابط مستقیم شناخته می‌شوند که در انواع زیر قابل دسته‌بندی هستند:

 • واسطه (SPU)
   
  اتصال مستقیم دو شیلنگ هم سایز
 • رابط متغیر (SPG)
   
  اتصال مستقیم دو شیلنگ غیر هم سایز
 • استاپ فیتینگ بین راهی (KCU)
   اتصال مستقیم دو شیلنگ هم سایز مجهز به سوپاپ یک طرفه
 • رابط تابلویی (SPM)
   
  اتصال مستقیم دو شیلنگ هم سایز با قابلیت نصب روی تابلوی مدار پنوماتیک
فهرست