رابط مستقیم

رابط مستقیم (Straight Unions)

اتصالات مستقیم دو طرف شیلنگ خور به نام رابط مستقیم شناخته می‌شوند که در انواع زیر قابل دسته بندی هستند:

  • واسطه (SPU): اتصال مستقیم دو شیلنگ هم سایز
  • رابط متغیر (SPG): اتصال مستقیم دو شیلنگ غیر هم سایز
  • استاپ فیتینگ بین راهی (KCU): اتصال مستقیم دو شیلنگ هم سایز مجهز به سوپاپ یک طرفه
  • رابط تابلویی (SPM): اتصال مستقیم دو شیلنگ هم سایز با قابلیت نصب روی تابلوی مدار پنوماتیک
فهرست