استاپ فیتینگ

استاپ فیتینگ

اتصال مجهز به سوپاپ یک طرفه

استاپ فیتینگ

اتصال مستقیم با رزوه اینچی و مجهز به سوپاپ یک طرفه

نام محصول کد محصول
استاپ فیتینگ 1/8*4 KCC4-01
استاپ فیتینگ 1/8*6 KCC6-01
استاپ فیتینگ 1/4*6 KCC6-02
استاپ فیتینگ 1/8*8 KCC8-01
استاپ فیتینگ 1/4*8 KCC8-02
استاپ فیتینگ 1/4*10  KCC10-02
استاپ فیتینگ

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست