زانویی شیلنگ خور

زانویی شیلنگ خور

زانویی دو طرف شیلنگ خور

انواع زانویی شیلنگ خور

نام محصول

کد محصول

اتصال زانویی 4

SPV 4

اتصال زانویی 6

SPV 6

اتصال زانویی 8

SPV 8

اتصال زانویی 10

SPV 10

اتصال زانویی 12

SPV 12

اتصال زانویی 14

SPV 14

اتصال زانویی 16

SPV 16

اتصال زانویی شیلنگ خور

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست