کوپلینگ شیلنگ خور

کوپلینگ شیلنگ خور

SH-PH

 کوپلینگ شیلنگ خور مادگی ۸  SH-20
کوپلینگ شیلنگ خور مادگی ۱۰  SH-30
کوپلینگ شیلنگ خور مادگی ۱۲  SH-40
کوپلینگ شیلنگ خور نری ۸ PH-20
کوپلینگ شیلنگ خور نری ۱۰ PH-30
کوپلینگ شیلنگ خور نری ۱۲ PH-40

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست