شیر فلو کنترل سر جکی

شیر فلو کنترل سر جکی

JSC

شیر فلو کنترل سر جکی

نام محصول کد محصول
فلو کنترل سر جکی M5*4 JSC4-M5
فلو کنترل سر جکی M6*4 JSC4-M6
فلو کنترل سر جکی 1/8*4 JSC4-01
فلو کنترل سر جکی 1/4*4 JSC4-02
فلو کنترل سر جکی 6*M5 JSC6-M5
فلو کنترل سر جکی 6*M6 JSC6-M6
فلو کنترل سر جکی 6*M12  JSC6-M12
فلو کنترل سر جکی 1/8*6 JSC6-01
فلو کنترل سر جکی 1/4*6 JSC6-02
فلو کنترل سر جکی 3/8*6 JSC6-03
فلو کنترل سر جکی 1/2*6 JSC6-04
فلو کنترل سر جکی 8*M5 JSC8-M5
فلو کنترل سر جکی 8*M12 JSC8-M12
فلو کنترل سر جکی 1/8*8 JSC8-01
فلو کنترل سر جکی 1/4*8 JSC8-02
فلو کنترل سر جکی 3/8*8 JSC8-03
فلو کنترل سر جکی 1/2*8 JSC8-04
فلو کنترل سر جکی 1/8*10 JSC10-01
فلو کنترل سر جکی 1/4*10 JSC10-02
فلو کنترل سر جکی 3/8*10 JSC10-03
فلو کنترل سر جکی 1/2*10 JSC10-04
فلو کنترل سر جکی 1/8*12 JSC12-01
فلو کنترل سر جکی 1/4*12 JSC12-02
فلو کنترل سر جکی 3/8*12 JSC12-03
فلو کنترل سر جکی 1/2*12 JSC12-04
فلو کنترل سر جکی 3/8*16 JSC16-03
فلو کنترل سر جکی 1/2*16 JSC16-04

اشتراک گذاری

محصولات دیگر

اشتراک گذاری

فهرست