اتصالات چند راهی

اتصالات چند راهی
(Multi-way Fittings)

به طور کلی اتصالات پنوماتیک سه راهه و بیشتر را اتصالات چند راهه نامیده می‌شوند.

اتصالات چند راهه پنوماتیک بر اساس تعداد پورت‌ها و شکل و نوع اتصال در انواع متنوعی عرضه می‌گردند.

 

اتصالات چند راهی

انواع سه راهی T

 • سه راهی (SPE)
 • سه راهی متغیر (SPEN)
 • سه راهی وسط دنده (SPB)
 • سه راهی بغل دنده (SPD)

انواع سه راهی Y

 • سه راهی (SPY)
 • سه راهی متغیر (SPN)
 • سه راهی وسط دنده (SPX)

انواع چند راهی

 • سه راهی گردان مادگی (KQF)
 • چهار راهی (SPXL)
 • چند راهی گردان بغل دنده (KQ)

انواع پنج راهی

 • پنج راهی (SPW)
 • پنج راهی متغیر (SPWG)
 • پنج راهی یک سر رزوه (SPWB)
 • پنج راهی خوشه ای (PXY)
فهرست